x
« Tilbake til innsikt

Det nordiske aksjemarkedet

Nordiske aksjer bør være en viktig del av aksjeporteføljen. Nordiske aksjer gir en investor god diversifisering, god eksponering mot verdensledende nisjeselskaper, god eksponering mot global økonomi, god eksponering mot land med stabile politiske og økonomiske rammebetingelser, samt god eksponering mot ansvarlige selskaper med god eierstyring.
Publisert 01.02.24
Nordiske aksjer bør være en viktig del av aksjeporteføljen. Nordiske aksjer gir en investor god diversifisering, god eksponering mot verdensledende nisjeselskaper, god eksponering mot global økonomi, god eksponering mot land med stabile politiske og økonomiske rammebetingelser, samt god eksponering mot ansvarlige selskaper med god eierstyring.

Nord og opp

“In essence, the Nordic corporate landscape, with its unique strengths and challenges, offers immense potential. Nordic companies have delivered superior performance over the past 20 years and can continue to do so, with a focus over the next decade on both differentiation and growth.”
McKinsey, desember 2023

Nordiske aksjer bør være en viktig del av aksjeporteføljen. Nordiske aksjer gir en investor god diversifisering, god eksponering mot verdensledende nisjeselskaper, god eksponering mot global økonomi, god eksponering mot land med stabile politiske og økonomiske rammebetingelser, samt god eksponering mot ansvarlige selskaper med god eierstyring. Historisk har det vist seg å være vanskelig for aktive forvaltere å slå den nordiske indeksen, derfor kan passiv forvaltning være en god idé.

Beskrivelse av det nordiske aksjemarkedet

Den mest brukte indeksen i det nordiske aksjemarkedet er Nasdaq Vinx Benchmark Cap, en indeks hvor ingen selskaper kan ha vekt over 10% (som er i tråd med fondsreglene). Sverige utgjør nesten halvparten av indeksen målt i verdi, Danmark utgjør 25%, Finland 15%, Norge 10% og Island 0,12%.

Figur 1 – Vinx-indeksen fordelt på land, per 29. januar 2024

De tre største sektorene i det nordiske aksjemarkedet er industri, finans og helse som til sammen utgjør 64% av verdien. Som figuren under viser er likevel det nordiske markedet godt diversifisert mellom ulike sektorer.

Figur 2 – Vinx-indeksen fordelt på sektor, per 29. januar 2024

Novo Nordisk er Nordens (og Europas) største selskap målt etter markedsverdi og verdien av selskapet utgjør 22% av den totale verdien av alle de nordiske selskapene som inngår i VINX-indeksen. Siden et aksjefond ikke kan eie mer enn 10% av fondet i ett enkelt selskap, benyttes en «cappet» indeks hvor ingen selskaper vekter mer enn 10%.

De 10 største selskapene i indeksen er dermed:

Company Industri Sub-industri Country Weight
Novo Nordisk Health Care Pharmaceuticals Danmark 9,1 %
Investor Industrials Financial Services Sverige 3,2 %
Nordea Bank Financials Banks Sverige/Finland 3,2 %
Atlas Copco Industrials Machinery Sverige 3,1 %
Volvo Industrials Machinery Sverige 2,7 %
DSV Industrials Air Freight & Logistics Danmark 2,4 %
Vestas Wind Systems Industrials Electrical Equipment Danmark 2,2 %
Equinor Energy Energy Norge 2,2 %
Assa Abloy Industrials Building Products Sverige 2,0 %
Skandinaviska Enskilda Banken Financials Banks Sverige 1,8 %

Gode grunner til å inkludere Norden i aksjeporteføljen

Det er flere gode grunner til å investere i Norden. Under har vi listet opp de de fem viktigste fordelene med å investere i det nordiske aksjemarkedet.

  1. Diversifisert aksjeunivers

Nordiske aksjemarkeder tilbyr selskaper fordelt over en rekke sektorer. Denne diversifiseringen bidrar til å minske risiko ved å unngå overkonsentrasjon i enkelte industrier, slik som olje og fisk i det norske markedet. For en norsk investor vil en investering i nordiske aksjer gi en god diversifisering i sektorer man ikke har så mye av i Norge, slik som helse, industri, biotech, teknologi og eiendom.

  1. Verdensledende selskaper i sine nisjer

Nordiske børser er hjem til flere globale selskaper som er ledende innenfor sine felt. Disse selskapene har ofte et betydelig konkurransefortrinn og er anerkjent for innovasjon og sterke merkenavn. Fire av de ti største selskapene i VINX-indeksen er verdens største i sin nisje og flere av de andre er blant de største. Novo Nordisk har en markedsandel på nesten 50% av det globale markedet for insulin. Atlas Copco er verdens største produsent av kompressorer og har en markedsandel på 25% i det globale markedet. Volvo er verdens femte største produsent av lastebiler og har en markedsandel på 18%. DSV er verdens tredje største logistikktilbyder. Vestas Wind System er verdens største produsent av vindturbiner og har en markedsandel på 16%. Assa Abloy er verdens største produsent av låser til dører og har en markedsandel på over 20%.

  1. Global eksponering gjennom høy eksportandel

En stor andel av de nordiske selskapene er orientert mot internasjonal handel hvilket medfører at nordiske aksjer tilbyr en direkte eksponering mot det globale markedet. Dette gir investorer muligheten til å dra nytte av global økonomisk vekst og dermed redusere eksponering mot lokale eller regionale økonomiske sykluser. Danmarks totale eksport utgjorde mer enn 70% av brutto nasjonalprodukt i 2022. For Norge og Sverige var tilsvarende tall 56% og 53%.

  1. God transparens, eierstyring og ansvarlighet

Nordiske land utmerker seg ved å ha god åpenhet i både privat og offentlig sektor. Ifølge US News viser en global undersøkelse at nordiske land rangeres høyt på listen over «the most transparent countries». Finland topper listen, Sverige er nummer to, Danmark nummer fire og Norge er nummer fem på listen. Nordiske selskaper er også kjent for å ha god eierstyring, det vil si at selskapene har etablert fornuftige retningslinjer som bidrar til at eierne, styret og ledelsen kan forvalte og utvikle selskapets ressurser på best mulig måte. Nordiske land er også anerkjent da de scorer høyt på bærekraft. Rangering av verdens land basert på måloppnåelse relativt til FNs 17 bærekraftsmål (SDG), viser at Finland, Sverige og Danmark er på de tre første plassene og Norge er rangert som nummer syv. De nordiske landenes politiske stabilitet og forutsigbare økonomiske rammebetingelser tilbyr en unik kombinasjon av sikkerhet og lav valutarisiko.

  1. God kapitalavkastning

Historiske data viser at nordiske selskaper har skapt meget god kapitalavkastning. Den nordiske indeksen har derfor klart seg bedre enn europeiske aksjer de siste 17 årene.

Figur 3 – Nordiske aksjer har gjort det bedre enn norske og europeiske aksjer (2006-2023)

McKinsey skriver i sin rapport «Nordic champions: the value creation formula at the cusp of new era” at nordiske selskaper har gitt en totalavkastning til sine eiere de siste 20 årene på 11,6%, klart bedre enn snittet i USA (10,3%), Asia (9,4%) og Europa (7,6%). Samme rapport nevner følgende viktige grunner til god avkastning:

  • Differensiering i nisjemarkeder
  • Langsiktighet
  • Ledende på digitalisering og bærekraft
  • Motstandsevne og lavere volatilitet

Aktiv forvaltning fungerer dårlig, velg indeksfond

Basert på tall fra Morningstar, virker det som få av de nordiske aksjefondene har gitt andelseierne en avkastning bedre enn indeksen. Av totalt 15 nordiske aksjefond med NOK-klasse og minimum 10-års historikk, er det kun 6 som har slått indeks de siste 10 årene. Og de få som har slått indeks, har gitt en avkastning som kun er marginalt bedre:

Årlig avkastning per 31. januar 2024 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) 17,35 8,64 10,00 15,06 13,78
ODIN Norden D NOK 17,14 6,65 8,03 16,07 12,75
DNB Grønt Skifte Norden N 13,08 6,59 2,00 14,27 12,54
Holberg Norden 14,02 8,65 12,45 15,32 12,51
C WorldWide Norden 21,94 14,03 10,06 15,56 12,46
DNB Grønt Skifte Norden A 13,08 6,41 1,76 14,02 12,42
VINX Benchmark Cap NR NOK 13,52 7,34 8,87 14,18 12,27
DNB Norden N 14,39 7,78 4,33 13,92 11,68
DNB Norden A 14,39 7,61 4,10 13,67 11,56
Arctic Nordic Equities A 8,12 0,83 5,48 9,73 11,07
Delphi Nordic N 7,28 0,31 -0,18 8,10 10,69
Handelsbanken Norden Tema (A1 NOK) 13,33 5,79 6,04 10,96 10,59
Delphi Nordic A 6,75 -0,19 -0,68 7,69 10,48
Eika Norden 15,32 8,80 8,52 12,28 9,64
Eika Alpha 15,47 8,59 11,64 10,94 7,33

Dersom kravet til historikk senkes til kun 5 år, er det seks fond som har gitt meravkastning mens ni har gitt mindreavkastning. Og de seks fondene som har slått indeks de siste fem årene, har kun gitt en meravkastning i snitt på 0,97%. Det kan derfor være lurt å investere i et indeksfond som vil ha mye lavere forvaltningshonorar.

Oppsummering

Investering i nordiske aksjer tilbyr en unik kombinasjon av stabilitet, diversifisering og tilgang til høykvalitetsselskaper som ofte er verdensledende innenfor sine respektive nisjer. Nordiske selskaper er opptatt av langsiktighet, god eierstyring, ansvarlig forretningsvirksomhet og digitalisering. Dette har gitt gode resultater de siste 20 årene og det er mye som tyder på at det kan fortsette. Norden bør derfor være en naturlig del av en investors aksjeportefølje.

“Remarkable changes across economies and markets, combined with a year of political uncertainty, make forecasting unusually difficult in 2024.
Andrew McCaffery, Global CIO, Fidelity Asset Management
Anbefalt lesning:

Utvikling sist måned og hittil i år

Sist måned (NOK) Hittil i år (NOK)
S&P 500 5,1 % 5,1 %
MSCI World 4,0 % 4,0 %
Oslo Børs (OSEBX) -2,2 % -2,2 %
MSCI Emerging -1,4 % -1,4 %
Norsk statsrente (3m) 0,4 % 0,4 %

Viktig informasjon / disclaimer

De fleste grafene i denne presentasjonen er utarbeidet i Bloomberg og baserer seg på kilder som anses som pålitelige. Norcap garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i presentasjonen reflekterer Norcaps oppfatning på utarbeidelsestidspunktet, og Norcap forbeholder seg retten til når som helst endre syn uten varsel.

Denne presentasjonen skal på ingen måte forstås som en ubetinget anbefaling om kjøp eller salg av finansielle produkter. Eventuelle investeringer må ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon og kunnskap og erfaring innen finansielle instrumenter. Enhver investering vil typisk være beheftet med risiko, og verdien av denne vil kunne falle så vel som stige.

Norcap påtar seg intet ansvar for tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Norcap, selskapets ansatte samt ansattes og selskapets nærstående kan ha eierinteresser i nevnte aktivaklasser, produkter eller underliggende selskaper.

Meld deg på nyhetsbrev/markedskommentarer

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.