x
« Tilbake til innsikt

Helomvendingen

2018 ble et ganske begredelig år for investorer, det var ingen større aktivaklasser som bidro med positiv avkastning. Målt i dollar ga stort sett alle aksjemarkeder negativ avkastning i 2018. I år der aksjemarkedet er turbulent pleier som oftest "sikre" investeringer å ha positiv avkastning, men både gull og selskapsobligasjoner med høy kvalitet, ga også negativ avkastning i 2018. Amerikanske statsobligasjoner ga kun marginal positiv avkastning.
Publisert 01.03.19
2018 ble et ganske begredelig år for investorer, det var ingen større aktivaklasser som bidro med positiv avkastning. Målt i dollar ga stort sett alle aksjemarkeder negativ avkastning i 2018. I år der aksjemarkedet er turbulent pleier som oftest "sikre" investeringer å ha positiv avkastning, men både gull og selskapsobligasjoner med høy kvalitet, ga også negativ avkastning i 2018. Amerikanske statsobligasjoner ga kun marginal positiv avkastning.

Hovedårsakene til den svake avkastningen var fallende dollarlikviditet som følge av innstramninger fra den amerikanske sentralbanken og stort underskudd hos amerikansk offentlig sektor (mer om dette her), samt tiltagende konfrontasjoner mellom USA og Kina. I et scenario der global handel stopper og tilgang på verdens reservevaluta blir vanskeligere, er det få aktivaklasser som stiger i verdi.

Disse utsiktene har imidlertid tatt en brå vending i løpet av de første månedene av 2019.  I slutten av januar gjorde den amerikanske sentralbanksjefen helomvending fra sine egne uttalelser rett før jul. I desember var tonen at rentene skulle videre opp, selv om dette ville medføre økt turbulens i finansmarkedet.  I januar kom imidlertid uttalelsen om at rentetoppen kanskje var nådd, og at man også ville vurdere å tone ned «pengemakuleringen» i form av nedjusteringer av sentralbankens balanse. Mer skulle ikke til før «hauken» ble til en «due». Selv om det enn så lenge kun er fremtidsrettede utsagn, har denne formen for kommunikasjon vært et sentralt verktøy for sentralbanken de senere år, og endringen omtales som den største helomvendingen i sentralbankens historie. Som redegjort for i tidligere markedskommentarer vil en kapitulasjon fra den amerikanske sentralbanken være et kjøpssignal. Det som var overraskende var hvor lite stress i finansmarkedet som skulle til for å fremprovosere dette.

I tillegg til at utsiktene for mindre dollarlikviditet har snudd, har det kommet positive signaler fra handels-forhandlingene mellom USA og Kina. Den allmenne forventning er nå at partene evner å komme frem til en form for avtale. Det vil nok komme flere twittermeldinger rundt forhandlingene i tiden fremover…

Med de to største motvindene for risikoaktiva borte, er det gode muligheter for at 2019 blir omvendt av 2018. Det vil si at man kan få det sjeldne tilfellet at både aksjer, obligasjoner og gull gjør det over gjennomsnittlig bra i samme periode.

I så måte er det området som ligger an til å gjøre det best i 2019 vekstmarkedsaksjer, med kinesiske aksjer i spissen. Ikke bare er disse markedene de som er mest sensitive til endringer i dollarlikviditeten, noe fjoråret manifesterte, men disse aksjemarkedene var allerede svært lavt verdsatt i forhold til de utviklede markedene før kursfallet i fjor. Dessuten vil Kina være den største vinneren dersom den mye omtalte handelskrigen blir avblåst. Også asiatiske og råvareproduserende vekstmarkeder som har Kina som største handelspartner vil kunne gjøre det bra i et slikt scenario.  Den kinesiske sentralbanken iverksatte også en del egne stimulerende tiltak som begynner å vise seg utover våren. Blant annet kan man allerede se en klar endring i trenden i kredittvekst.

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det omstridt om den typen ekspansiv pengepolitikk har positive og bærekraftige effekter.  Mange vil tvert imot hevde at de skader økonomiens langsiktige vekstpotensiale. Dette er imidlertid av mindre interesse for aksjemarkedet, som handler om de umiddelbare omstendighetene. Disse peker oppover, i hvert fall for de neste månedene.

Det er likevel sent i den økonomiske syklusen og man kan ikke forvente at de gode tidene vil vare evig. Flere makroøkonomiske indikatorer har begynt å dabbe av, og historien fra tidlig 2018 om «global koordinert vekst» begynner å se mer ut som «global koordinert avmatting». Italia har allerede gått inn i en resesjon, og Tyskland er ikke langt unna.  Dette er ikke positivt, med tanke på hvor utsatt bankvesenet i Europa er.  På et eller annet tidspunkt vil en global nedgangskonjunktur inntreffe selv om det ikke forventes å inntreffe i år.

Den positive stemningen vil fort snu dersom de sinoamerikanske handelsforhandlingene feiler. Og selv om man kommer frem til en avtale, vil modus operandi for president Trump være å gå løs på neste handelspartner. Dette vil trolig være Tyskland. Amerikanere elsker tyske biler, tyskere elsker ikke amerikanske biler.  Dette har ført til et stort handelsunderskudd for amerikanerne med Tyskland, noe som er et rødt flagg i «America First»-strategien. I tillegg kan man (med godt belegg) hevde at Tyskland gjennom Euroen har en for svak valuta, noe som gir landet en konkurransefordel. Dermed er det usannsynlig at det i noe tilfelle blir fredelig på denne fronten fremover.

Man kan dermed tenke seg at finansmarkedene den neste perioden byr på det som kan ligne på en såkalt bimodal sannsynlighetsfordeling, eller på godt norsk enten eller. Dersom de politiske prosessene ikke stikker noen kjepper i hjulene ligger det an til et nytt «hurra» for nesten alle investeringer. Om ikke annet fordi målenheten for aksjeverdier; penger, blir utvannet. I motsatt tilfelle har det etter et tiår med «gratis» penger til selskaper verden over bygget seg opp så mange svakhetspunkter (som f.eks. andelen BBB- selskap) at en liten nedtur fort kan bli til en stor nedtur.

I øyeblikket virker det positive scenarioet som det mest sannsynlige, og således ligger det an til at 2019 blir langt hyggeligere enn 2018 for alle som har andre eiendeler enn kontanter. En enkel spådom gitt at årets to første måneder har gitt meget god avkastning, men det er likevel rom for ytterligere oppgang.

 

Utvikling sist måned og 2019

Sist måned (NOK) Hittil i år (NOK)
S&P 500 4,6 % 10,1 %
FTSE ALL World 4,4 % 9,7 %
Oslo børs (OSEBX) 3,6 % 8,2 %
FTSE Emerging 1,7 % 7,8 %
Norsk statsrente (3m) 0,1% 0,1 %

Viktig informasjon / disclaimer

De fleste grafene i denne presentasjonen er utarbeidet i Bloomberg og baserer seg på kilder som anses som pålitelige. Norcap garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i presentasjonen reflekterer Norcaps oppfatning på utarbeidelsestidspunktet, og Norcap forbeholder seg retten til å når som helst endre syn uten varsel.

Denne presentasjonen skal på ingen måte forstås som en ubetinget anbefaling om kjøp eller salg av finansielle produkter. Eventuelle investeringer må ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon og kunnskap og erfaring innen finansielle instrumenter. Enhver investering vil typisk være beheftet med risiko, og verdien av denne vil kunne falle så vel som stige.

Norcap påtar seg intet ansvar for tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Norcap, selskapets ansatte samt ansattes og selskapets nærstående kan ha eierinteresser i nevnte aktivaklasser, produkter eller underliggende selskaper.

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.