x
« Tilbake til innsikt

Høyere inflasjon i vente?

Den tyske stat kan være nær en beslutning om å slippe inflasjonen løs for å redusere gjeldsbyrden. Er hyperinflasjon løsningen? Og hva skiller investorer og spekulanter? Vi ser nærmere på «The greater fool theory».
Publisert 15.07.14
Den tyske stat kan være nær en beslutning om å slippe inflasjonen løs for å redusere gjeldsbyrden. Er hyperinflasjon løsningen? Og hva skiller investorer og spekulanter? Vi ser nærmere på «The greater fool theory».

Sentralbankene verden rundt gjør alt som skal til for å få økonomien på fote igjen. Stadig flere spekulerer i om det endelige utfallet av vår tids økonomiske hengemyr er en massiv økning av inflasjonen.

Dette er for så vidt ingen ny teori, men de siste månedene har den igjen fått stadig mer oppmerksomhet. Særlig er det spekulasjoner om at Tyskland til slutt vil tolerere en høy inflasjon for å redde euroen. Argumentasjonen er god, og det er slett ikke usannsynlig at vi må gjennom en periode med høyere inflasjon for å få vasket det store gjeldsoverhenget ut av systemet. Hvordan vil markedene reagere på et slikt scenario? Mye av årsaken til at verden har sett fallende inflasjon til tross for superlave renter er at omløpshastigheten på pengene har falt, og falt, og falt, fordi bankene ikke låner ut nok av pengene. Hva skjer hvis dette snur og bankvesenet oversvømmer markedet med penger?

Konsekvenser for obligasjons- og aksjemarkedet

Samfunnets kreditorer er de som er ment å straffes med en inflasjonspolitikk, og de vil bli straffet. Etter hvert som markedet øker sine inflasjonsforventninger stiger fastrentene på lengre løpetider og obligasjonsprisene sendes nedover. Avhengig av om forventningene endrer seg langsomt over tid eller hurtig, vil opplevelsen av krise være vesentlig forskjellig. Tar det lang tid vil obligasjonseierne årelates uten at de merker det selv, dersom forventningene skifter fort vil rushet mot døren sende ristninger gjennom finansverden. Den vanligste hypotesen er at høyere inflasjon er ganske positivt for aksjemarkedet. Aksjer representerer tross alt en realverdi som stiger når pengenes verdi blir mindre. Historien viser dog et litt mer blandet bilde. For eksempel var ikke 70-tallet en spesielt god aksjeperiode, selv om inflasjonen var relativt høy. Faktisk var det ikke før etter at inflasjonen i USA ble nedkjempet at aksjemarkedet påbegynte sin glansperiode. Mye av årsaken ligger nok i at de nominelle rentene da typisk er høyere, noe som gir lavere verdsettelser av aksjemarkedet.

Hvordan aksjemarkedet reagerer er således langt fra sikkert. Hvorfor og hvor fort inflasjonen stiger er vel så viktig som at den faktisk stiger. Veddemål på økt inflasjon er både betinget av om det skjer, hvordan det skjer og hvorfor det skjer.

Utvikling sist måned og 2014

Sist måned (NOK) Hittil i år (NOK)

S&P 500 4,6 % 7,1 %

FTSE ALL World 4,5 % 6,1 %

Oslo børs (OSEBX) 2,1 % 12,6 %

FTSE Emerging 4,7 % 5,1 %

Norsk statsrente (3m) 0,1 % 0,7 %

Viktig informasjon / disclaimer

De fleste grafene i denne presentasjonen er utarbeidet i Bloomberg og

baserer seg på kilder som anses som pålitelige. NORCAP garanterer

ikke at informasjonen er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i presentasjonen reflekterer NORCAPs oppfatning på

utarbeidelsestidspunktet, og NORCAP forbeholder seg retten til å når

som helst endre syn uten varsel.

Denne presentasjonen skal på ingen måte forstås som en ubetinget

anbefaling om kjøp eller salg av finansielle produkter. Eventuelle

investeringer må ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon

og kunnskap og erfaring innen finansielle instrumenter. Enhver

investering vil typisk være beheftet med risiko, og verdien av denne vil

kunne falle så vel som stige.

NORCAP påtar seg intet ansvar for tap eller utgifter som skyldes

forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. NORCAP,

selskapets ansatte samt ansattes og selskapets nærstående kan ha

eierinteresser i nevnte aktivaklasser, produkter eller underliggende

selskaper.

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.