x
« Tilbake til innsikt

Skadefryd

Naturkatastrofer er aldri gode nyheter. De menneskelige og materielle skadene er ofte ufattelige i sine proporsjoner. Når katastrofene først inntreffer er det godt å ha forsikring. Markedet for forsikring er et eget økosystem delt opp i mange undersegmenter som reassuranse, forsikringsselskapenes forsikring og såkalt «retro» som er reassurandørenes reassuranse.
Publisert 01.09.17
Naturkatastrofer er aldri gode nyheter. De menneskelige og materielle skadene er ofte ufattelige i sine proporsjoner. Når katastrofene først inntreffer er det godt å ha forsikring. Markedet for forsikring er et eget økosystem delt opp i mange undersegmenter som reassuranse, forsikringsselskapenes forsikring og såkalt «retro» som er reassurandørenes reassuranse.

Fordelen med forsikringsmarkedet er at lønnsomheten i dette markedet i stor grad blir bestemt av været. Uvær gir skadeutbetalinger som går rett ut fra forsikringsselskapenes bunnlinje. Fordelen med dette er at man med ganske stor grad av sikkerhet vet at mengden stormer, flommer, jordskjelv osv. er tilfeldig og kanskje viktigst av alt: uavhengig av renter, konjunkturer og andre forhold som i stor grad påvirker aksjemarkedet. Dermed er også lønnsomheten i en vesentlig grad frigjort fra aksjemarkedet.

Til tross for værets tilfeldige natur, har markedet for forsikring sin relativt forutsigbare sykel bestående av såkalt «myke» og «harde» markeder. I harde markeder er ratene, årlig forsikringspremie i prosent av forsikret beløp, høye og vilkårene strenge. I slike markeder er det svært lønnsomt å drive forsikringsvirksomhet. Høy lønnsomhet tiltrekker seg mer kapasitet som bidrar til å presse ned ratene og «slakke» vilkårene slik at markedet går inn i en «myk» fase.

Endringer i premier fra år til år

Det som selvsagt får markedet til å hardne er at de mest underskriftsvillige assurandørene brenner fingrene. Dette legger både den tradisjonelle demperen på investeringslysten som vi kjenner fra alle andre markeder, men også en rent teknisk hindring: skadeutbetalingene fjerner kapasitet fra markedet. Det er jo selvsagt et rimelig krav at forsikringsselskapet har reserver i bakhånd i tilfelle de må betale ut forsikringen når katastrofen er et faktum.

De siste årene har markedet vært mykt. Det har ikke vært noen naturkatastrofer med stort forsikringsmessig skadeomfang siden 2012. Dette har medført mer og mer kapasitet på markedet som presser prisene nedover, samtidig som været forventningsvis er det samme. På toppen av dette har det lave rentenivået gjort at inntekten fra midlene som forsikringsselskapene må stille som sikkerhet også så godt som har forsvunnet (rentene subsidierte tidligere forsikringspremiene). Dette har trolig nettopp endret seg. Orkanen Harvey har nå forårsaket enorme skader i Texas.

Det er fortsatt tidlig å si, men foreløpige anslag på skadene varierer mellom 30 og 100 milliarder dollar. Men det er en vesentlig forskjell mellom det totale økonomiske tapet og det totale tapet for forsikringsbransjen, siden langt fra alle har forsikring, og ikke alt dekkes av forsikring. I det rammede området finnes det imidlertid flere oljeraffinerier og andre kostbare installasjoner som har både skade- og avbruddsforsikringer.

 

Skadene forårsaket av Harvey kombinert med få attraktive alternativer gjør at det vil være verdt å holde øye med forsikringsmarkedet som investeringsobjekt de neste 3 til 6 månedene, etter hvert som skademeldingene tikker inn utover høsten.  Høsten er også normalt høysesong for skader.

Pr utgangen av 2016 var det mulig å oppnå en avkastning i reassuranse i området 15% før skader (det er alltid noen skader). Skulle de totale skadene bli store nok til å flytte prisene, vil det bli interessant. I tidligere år med katastrofer har premiene steget rundt 25%, hvilket skulle tilsi en god risikojustert avkastningsforventning også etter et normalt skadeomfang helt ukorrelert med aksjemarkedet. Dersom forsikringsselskapene har så mye oppdemmet kapasitet fra de gode årene og prisene ikke flytter seg, vil det trolig være best å legge idéen i skuffen og fokusere kreftene og kapitalen sin på andre ting frem til uværet slår til igjen.

Det er flere tilnærmelsesmåter for å utnytte dette. Det enkleste er antagelig å kjøpe aksjer i ulike forsikring- eller reassuranseselskaper. Ulempen med dette er at man da får eksponering mot de historiske tapene, som ikke vil være avklart, i tillegg til eksponering mot generell aksjemarkedsrisiko. Et annet alternativ er såkalte katastrofeobligasjoner («Cat bonds»), men dette krever spesialisert kompetanse for å vurdere hvilken skadeeksponering de ulike har. Det finnes også et marked for å delta i forsikringssyndikater (mest kjent gjennom Lloyd’s i London) eller såkalte Industry Loss Warranties. Fordelen med de sistnevnte typene er at det er årsbaserte kontrakter der historikken ikke påvirker resultatet. Ulempen er at man også her må ha en viss kompetanse for å kunne vurdere skaderisikoen man påtar seg. Således vil det være smart å alliere seg med eksperter på området.

En opportunistisk tilnærming til å investere i forsikring virker kanskje som å profitere på andres ulykke. Men faktum er at skaden allerede er forårsaket og at man bidrar til å gi forsikringsdekning til de trengende for fremtidige katastrofer, altså et positivt bidrag til folk i katastrofeutsatte områder. Hvorvidt det nå kan åpne seg en mulighet for å både hjelpe og generere ekstraordinær avkastning i forhold til den reelle risikoen vil vise seg etter hvert, men det som er sikkert er at man må ha øynene åpne for å kunne oppdage slike muligheter.

 


Utvikling sist måned og 2017

Sist måned (NOK) Hittil i år (NOK)
S&P 500 -1,3 % -0,8 %
FTSE ALL World -1,4 % 0,5 %
Oslo børs (OSEBX) 1,0 % 8,2 %
FTSE Emerging 0,7 % 13,3 %
Norsk statsrente (3m) 0,0% 0,3 %

Viktig informasjon / disclaimer

De fleste grafene i denne presentasjonen er utarbeidet i Bloomberg og baserer seg på kilder som anses som pålitelige. Norcap garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i presentasjonen reflekterer Norcaps oppfatning på utarbeidelsestidspunktet, og Norcap forbeholder seg retten til å når som helst endre syn uten varsel.

Denne presentasjonen skal på ingen måte forstås som en ubetinget anbefaling om kjøp eller salg av finansielle produkter. Eventuelle investeringer må ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon og kunnskap og erfaring innen finansielle instrumenter. Enhver investering vil typisk være beheftet med risiko, og verdien av denne vil kunne falle så vel som stige.

Norcap påtar seg intet ansvar for tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Norcap, selskapets ansatte samt ansattes og selskapets nærstående kan ha eierinteresser i nevnte aktivaklasser, produkter eller underliggende selskaper.

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.