x
« Tilbake til innsikt

Sommerstemning i USA

Den amerikanske økonomien spiller en viktig rolle for det globale aksjemarkedet. Den siste tiden avslører avvikende perspektiver mellom forbrukere og bedrifter i USA. Det burde skape usikkerhet i markedet, men risikoappetitten i aksjemarkedet er økende, ikke avtagende. Når vi snart starter høsten, som ofte er en periode forbundet med økt volatilitet, er det enda viktigere med en langsiktig og diversifisert investeringsstrategi.
Publisert 01.08.23
Den amerikanske økonomien spiller en viktig rolle for det globale aksjemarkedet. Den siste tiden avslører avvikende perspektiver mellom forbrukere og bedrifter i USA. Det burde skape usikkerhet i markedet, men risikoappetitten i aksjemarkedet er økende, ikke avtagende. Når vi snart starter høsten, som ofte er en periode forbundet med økt volatilitet, er det enda viktigere med en langsiktig og diversifisert investeringsstrategi.
“Powell also said the Fed’s influential staff no longer was forecasting a recession to begin this year, as they had in March, May and June, and instead was projecting a “noticeable slowdown” in growth.”
 Wall Street Journal, 26. juli 2023

Den amerikanske økonomien spiller en viktig rolle for det globale aksjemarkedet. Den siste tiden avslører avvikende perspektiver mellom forbrukere og bedrifter i USA. Det burde skape usikkerhet i markedet, men risikoappetitten i aksjemarkedet er økende, ikke avtagende. Når vi snart starter høsten, som ofte er en periode forbundet med økt volatilitet, er det enda viktigere med en langsiktig og diversifisert investeringsstrategi.

Det var sommer, det var sol

US Consumer Confidence Index er en økonomisk indikator som måler forbrukertillit i USA. Indeksen gir innsikt i hvordan amerikanske forbrukere oppfatter den økonomiske situasjonen, samt deres syn på nåværende og fremtidige økonomiske forhold. Forbrukertillit er viktig, da den påvirker forbrukernes kjøpsatferd og dermed har betydelig innvirkning på den overordnede økonomiske aktiviteten.

Indeksen baserer seg på en omfattende spørreundersøkelse som utføres blant tusenvis av amerikanske husholdninger. Spørsmålene dreier seg om respondentenes nåværende økonomiske situasjon, deres forventninger til fremtidig økonomisk vekst, sysselsettingssituasjon, lønnsutsikter og planer om store kjøp.

Figur 1 – Amerikanske forbrukere er mer positive

Kilde: The Conference Board

Som figuren over illustrerer er amerikanske forbrukere blitt mer optimistiske i det siste. Det er flere grunner til det.

Du, si meg har du det bra?

En av de viktigste grunnene til at amerikanerne sier de har det bra, er at de fleste har jobb og fast inntekt. Arbeidsledigheten er på ekstremt lave nivåer. I tillegg økte sparing under pandemien på grunn av redusert forbruk og økonomisk støtte fra staten.

Figur 2 – lav arbeidsledighet i USA

Kilde: Bloomberg, Norcap

Jeg skulle leve over alle evner

Pandemien og sentralbankens kraftige rentereduksjon har tillatt amerikanere å leve over evne, da penger har vært tilnærmet gratis og dermed bidratt til både økt forbruk og økt sparing. Selv med de siste tiders renteøkninger har amerikanerne ennå ikke følt de fulle konsekvensene. En viktig forklaring er at mange amerikanerne har fastrente på boliglån og refinansierte disse i perioden med lav rente. Ifølge en studie av New York Federal Reserve, refinansierte 14 millioner huseiere lånet sitt i 2021.

Så mange som 79% av amerikanske huseiere med huslån har fastrentelån på minimum 15 år, de fleste 30 år. Det betyr at renteøkningen ikke påvirker disse husholdningene nevneverdig. Forbrukslån og kredittkortgjeld derimot, har ofte flytende rente.

Høyesterett avslo President Biden sin plan om å ettergi 441 milliarder dollar i føderal studielångjeld den 30. juni 2023. Dette betyr at det for øyeblikket ikke finnes noen Biden-plan for studielånettergivelse, og millioner av låntakere må gjenoppta månedlige studielånbetalinger fra og med oktober.

Det var latter, det var sang

I store deler av den vestlige verden har prisene økt kraftig, særlig for strøm, mat og drivstoff. Siden sommeren i fjor har energipriser falt, særlig gasspriser. Det har bidratt til at prisstigningen har avtatt. Inflasjon justert for priser på mat og energi, såkalt kjerneinflasjon, har derimot ikke kommet ned. Mat- og energipriser er kjent for å være svært volatile og kan påvirkes av eksterne faktorer som værforhold og geopolitiske hendelser. Derfor kan kjerneinflasjonen gi en mer stabil og pålitelig indikasjon på den underliggende prisveksten i økonomien. Det betyr at sentralbanken vil fortsette å øke renten, slik at også kjerneinflasjonen kommer ned mot målet på 2%.

Figur 3 – prisene på vei ned i USA

Kilde: Bloomberg, Norcap

Forbi meg suser Andersen i sin cabincruiser

Den lave arbeidsledigheten har ført til økte lønninger i USA, men amerikanerne har de siste årene ikke fått glede av lønnsøkningen på grunn av den kraftige økningen i prisene. Med fallende priser er nå lønnsveksten for første gang på to år høyere enn prisveksten.

Figur 4 – Lønnsveksten i USA er høyere enn prisveksten

Kilde: Statista 2023, Norcap

Denne utviklingen kommer på et kritisk tidspunkt i økonomien og gjør sentralbankens tøffe kamp for å temme inflasjonen vanskeligere. Sentralbanken har vært meget fokusert på å dempe etterspørselen, og har ofte påpekt at de følger nøye med på hvordan lønnsveksten utvikler seg og hvorvidt den kan stimulere til ytterligere etterspørsel og dermed også inflasjon.

Jeg smiler hver dag fordi jeg er glad

Amerikanske aksjer har steget 20% så langt i år (S&P 500 målt i US dollar). Den teknologitunge indeksen NASDAQ, er opp hele 42%. At aksjekursene til teknologi-selskapene stiger mye i en periode med raskt økende renter er uvanlig, men skyldes sannsynligvis i stor grad økt interesse for kunstig intelligens. Nå er sommeren snart på hell og høsten tar over, en tid hvor volatiliteten i aksjemarkedet historisk har vært høy. Aksjekursene har steget i 2023 uten at estimatene har blitt endret i nevneverdig grad, hvilket innebærer at inntjeningsmultiplene (aksjekurs/estimater) har steget.

Figur 5 – Aksjekurs/inntjening (Price/Earnings) neste 12 månedene for USA (S&P 500)

Kilde: Bloomberg, Norcap

Vi visste begge hvor det bar – og at vi aldri skulle glemme hvordan det var

Aksjemarkedet stiger, og de amerikanske forbrukerne virker fornøyde med situasjonen. Hva er det å ikke like? Vel, dessverre er ikke alt fryd og gammen. Industribedriftene er ikke like optimistiske som forbrukerne. PMI-indeks, eller Purchasing Managers’ Index, er en indikator på økonomisk utvikling. Den er basert på månedlige intervjuer av bedriftsledere i både industri- og servicesektoren. En PMI-verdi over 50 indikerer generell vekst i økonomien, mens en verdi under 50 indikerer en generell nedgang. PMI-indeksen tar for seg flere faktorer, inkludert sysselsetting, produksjon, nye ordrer, priser og inventar. PMI-indeksen for juni falt fra 46,9 til 46,0 for den amerikanske industrien, mens den økte fra 50,3 til 53,9 for selskaper innen service-sektoren. Trolig vil tallene for service-sektoren vise nedgang igjen i juli. Industriselskapene rapporterer høye lagre og nedgang i nye ordrer.

Sommer’n var på hell – dette var siste kveld

US Conference Board Leading Economic Index er en viktig økonomisk indikator som brukes til å forutsi og analysere den generelle retningen til USAs økonomi. Indeksen er en sammensatt indeks, noe som betyr at den kombinerer flere individuelle økonomiske indikatorer som har vist seg å være pålitelige makrotall for å predikere økonomiske trender. Disse indikatorene blir valgt på grunnlag av deres evne til å nøyaktig gjenspeile gjeldende og fremtidige økonomiske forhold. Noen av de viktigste komponentene som vanligvis inkluderes i indeksen er:

  1. Arbeidstid for ansatte innen produksjon
  2. Krav om arbeidsledighetstrygd
  3. Produsenters nye bestillinger for forbrukervarer og materialer
  4. Leverandørers leveringstider
  5. Byggetillatelser for nye private boligenheter
  6. Aksjekurser (S&P 500):
  7. Pengemengde (M2)
  8. Forskjell mellom korte og lange renter

Indeksen er for tiden lav, noe som bekymrer mange investorer. Indeksen har vist nedgang siden april 2021 og er nå på tilsvarende nivåer som tidligere resesjoner (2001, 2008 og 2020). Indeksen pleier å være en god indikator for utviklingen i amerikansk BNP.

Figur 6 – ledende økonomiske indikatorer i USA tilsier nedgangskonjunktur

Kilde: Bloomberg, Norcap

Så sitter vi og koser oss til solen går ned

Det amerikanske aksjemarkedet er viktig og utgjør 69,4% av verdensindeksen MSCI World. Derfor følger vi nøye med på utviklingen i amerikansk økonomi. Akkurat nå opplever vi avvik mellom hvordan konsumentene og bedriftene oppfatter den økonomiske utviklingen i USA. Aksjemarkedet ser ut til å være enig med konsumentene og markedsoppgangen i år kan tilsi at investorer forventer en «myk landing» i amerikansk økonomi og ikke en resesjon. Men vi skal snart starte høsten, en periode som historisk har hatt store svingninger i aksjemarkedet. De neste ukene blir interessante etter hvert som vi får nye tall som viser utviklingen i inflasjonen og arbeidsmarkedet.

At viktige makro-tall og ledende indikatorer viser forskjellige ting understreker viktigheten av vår filosofi om å ha en langsiktig strategi og holde seg til den. En diversifisert portefølje vil være bedre rustet når vi nå går inn i en litt mer urolig periode.

“Successful investing takes time, discipline and patience. No matter how great the talent or effort, some things just take time: You can’t produce a baby in one month by getting nine women pregnant.”
Warren Buffet
Anbefalt lesning:

Utvikling sist måned og hittil i år

Sist måned (NOK) Hittil i år (NOK)
S&P 500 -3,8 % 24,5 %
MSCI World -2,0 % 21,9 %
Oslo Børs (OSEBX) 2,5 % 4,7 %
MSCI Emerging 0,5 % 15,2 %
Norsk statsrente (3m) 0,0 % 1,4 %

Viktig informasjon / disclaimer

De fleste grafene i denne presentasjonen er utarbeidet i Bloomberg og baserer seg på kilder som anses som pålitelige. Norcap garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i presentasjonen reflekterer Norcaps oppfatning på utarbeidelsestidspunktet, og Norcap forbeholder seg retten til når som helst endre syn uten varsel.

Denne presentasjonen skal på ingen måte forstås som en ubetinget anbefaling om kjøp eller salg av finansielle produkter. Eventuelle investeringer må ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon og kunnskap og erfaring innen finansielle instrumenter. Enhver investering vil typisk være beheftet med risiko, og verdien av denne vil kunne falle så vel som stige.

Norcap påtar seg intet ansvar for tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Norcap, selskapets ansatte samt ansattes og selskapets nærstående kan ha eierinteresser i nevnte aktivaklasser, produkter eller underliggende selskaper.

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.