x
« Tilbake til innsikt

Gjør som proffene, velg en diversifisert portefølje

Diversifisering er den «eneste gratis lunsjen innen finans» ifølge den anerkjente økonomen og nobelprisvinneren, Harry Markowitz. Mens profesjonelle investorer allerede har omfavnet denne tilnærmingen, er det mange private investorer som fortsatt undervurderer viktigheten av diversifisering.
Publisert 01.11.23
Diversifisering er den «eneste gratis lunsjen innen finans» ifølge den anerkjente økonomen og nobelprisvinneren, Harry Markowitz. Mens profesjonelle investorer allerede har omfavnet denne tilnærmingen, er det mange private investorer som fortsatt undervurderer viktigheten av diversifisering.
«90% of large asset owners have at least some allocation to alternative asset classes”
Mercer Investments’ Large Asset Owner Barometer 2024

Diversifisering er den «eneste gratis lunsjen innen finans» ifølge den anerkjente økonomen og nobelprisvinneren, Harry Markowitz. Mens profesjonelle investorer allerede har omfavnet denne tilnærmingen, er det mange private investorer som fortsatt undervurderer viktigheten av diversifisering. I en tid preget av økonomisk usikkerhet og globale utfordringer, blir diversifisering mer betydningsfullt enn noensinne.

Det er smart å diversifisere

Å diversifisere en investeringsportefølje betyr å spre investeringene over ulike aktivaklasser, geografiske områder, sektorer og selskaper. Målet er å redusere risikoen ved å ikke satse alt på én bestemt investering. Ved å diversifisere kan du potensielt redusere tap dersom en eller flere av investeringene dine presterer dårlig, da eventuelle tap kan bli oppveiet av positive resultater fra andre deler av porteføljen. Diversifisering kan bidra til å skape en mer balansert og robust portefølje som er bedre i stand til å håndtere markedsvariasjoner og usikkerhet.

Hvordan diversifisere

En portefølje kan bestå av investeringer i flere ulike aktivaklasser, slik som aksjer, obligasjoner, private equity (PE), private debt (PD), eiendom, hedgefond eller forsikringspoliser («life settlements»). En aktivaklasse er en kategori av finansielle eiendeler som har lignende egenskaper og risikoprofiler. Aktivaklasser brukes til å gruppere og klassifisere investeringene i en portefølje basert på deres karakteristikker, for eksempel likviditet, avkastning og risiko.

Diversifisering kan også gjøres innen én enkelt aktivaklasse. En portefølje med aksjefond kan bestå av fond med eksponering mot ulike geografiske områder, sektorer eller type selskaper. En portefølje av obligasjonsfond kan ha fond med ulik valutaeksponering, ulik rentefølsomhet, ulik løpetid og med ulik risikoprofil.

Hva gjør de proffe?

De store institusjonelle investorene, slik som forsikringsselskaper og pensjonsfond, velger å ha en diversifisert portefølje. Mercer, en av verdens største finansielle rådgivere, har gjort en undersøkelse blant deres kunder rundt hva de planlegger å gjøre i sine porteføljer for 2024. Undersøkelsen ble besvart av 61 institusjonelle investorer, som til sammen forvalter 2000 milliarder dollar. Til sammenligning er Oljefondet på 1350 milliarder dollar.

Undersøkelsen viser at de profesjonelle investorene ønsker å øke diversifiseringen ved å allokere mer av kapitalen til private equity, private debt og infrastruktur. Undersøkelsen viser også at investorene er skeptiske til amerikanske aksjer og eiendom. I tillegg planlegger de å øke allokeringen til bærekraftige investeringer.

“Large asset owners plan to increase allocation to infrastructure, private markets and sustainable strategies over the coming year.”
Mercer’s Large Asset Owner Barometer 2024

Nesten alle de store investorene (90%) har diversifiserte porteføljer med allokering til eiendom (82%), private equity (78%), infrastruktur (75%), private debt (71%) og hedgefond (55%). Flere av de spurte sa de ville øke eksponeringen mot infrastruktur (54%), private equity (30%) og private debt (39%).

Tabell 1 – Spørsmål om hvorvidt institusjonelle investorer vil øke eller redusere sin allokering til ulike aktivaklasser

Kilde: Mercer – Large Asset Owner Barometer 2024

Det kan selvfølgelig være flere grunner enn diversifisering til at profesjonelle investorene ønsker å øke eksponering mot private markeder. Forvaltere av private equity-fond har et større investeringsunivers enn forvaltere av børsnoterte aksjer. I følge Russel Investments finnes det i dag 95 000 private selskaper som har inntekter over $100 millioner. Til sammenligning finnes det kun 10 000 børsnoterte selskaper som har inntekter over $100 millioner. Det betyr at investeringsuniverset for PE-forvaltere er 9,5 ganger større enn investeringsuniverset for forvaltere av børsnoterte aksjer.

En annen grunn kan være at det var en positiv korrelasjon mellom aksjer og obligasjoner i 2022. En tradisjonell 60/40-portefølje med 60% aksjer og 40% globale obligasjoner viste seg å ikke gi god diversifiseringseffekt. Målt i US dollar falt både globale aksjer (-18%) og globale obligasjoner (-16%) i 2022. Norske og nordiske obligasjoner klarte seg bedre ettersom det i Norden er mer vanlig med obligasjoner med flytende rente.

Hva gjør de rike?

De superrike i verden, personer med mer enn 30 millioner dollar i formue, er også opptatt av diversifisering. En global undersøkelse hos over 500 formue-rådgivere, «family offices» og private banking med til sammen 2500 milliarder dollar i formue, viser at de rike har fordelt sin formue på flere aktivaklasser.

Hva gjør folk flest?

Men flere studier viser at de fleste private investorer er under-diversifisert. Dette kan skyldes flere ting. Tro på egen evne til å velge enkeltaksjer kan være vanlig, særlig blant yngre menn. Mangel på erfaring og kompetanse kan være en annen. Studier viser at private investorer ofte har en tendens til å konsentrere sine investeringer i sitt hjemland (Coval og Moskowitz, Home Bias at Home, J. Finance 1999). Andre studier viser at private investorer kun eier i snitt fire aksjer (Goetzmann og Kumar, Equity Portfolio Diversification, Rev. Financ. 2008) mens flere akademikere påstår at man må ha minst 20-30 aksjer for å redusere den selskapsspesifikke risikoen. Dette gjelder også Norge, hvor studier viser at 55% eier aksjer kun i ett selskap (Eivind Berge, 2017).

Oppsummering

Diversifisering er en enkel måte å redusere risikoen og svingningene i en portefølje. Diversifisering kan gjøres på mange måter, enten det er diversifisering i en ren aksjeportefølje eller om det er diversifisering mellom ulike aktivaklasser. Vi er i en meget usikker tid med inflasjon, økte renter, redusert likviditet, krig i Ukraina, krig i Midt-Østen, handelskonflikt mellom Kina og USA, eiendomskrise i Kina, utfordring med demografien i den vestlige verden og globale klimautfordringer. I tillegg er det amerikanske aksjemarkedet høyt priset sammenlignet med historiske nivåer. Den mye brukte verdensindeksen, MSCI World, består av 70% amerikanske aksjer. I en urolig verden som nå kan det være enda viktigere å ikke legge alle eggene i en kurv.

“Now may be the most dangerous time the world has seen in decades”
Jamie Dimon, CEO i JP Morgan, 13 oktober 2023
Anbefalt lesning:

Utvikling sist måned og hittil i år

Sist måned (NOK) Hittil i år (NOK)
S&P 500 2,6 % 26,0 %
MSCI World 1,6 % 21,5 %
Oslo Børs (OSEBX) -0,8 % 7,7 %
MSCI Emerging 0,7 % 11,7 %
Norsk statsrente (3m) 0,3 % 2,5 %

Viktig informasjon / disclaimer

De fleste grafene i denne presentasjonen er utarbeidet i Bloomberg og baserer seg på kilder som anses som pålitelige. Norcap garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i presentasjonen reflekterer Norcaps oppfatning på utarbeidelsestidspunktet, og Norcap forbeholder seg retten til når som helst endre syn uten varsel.

Denne presentasjonen skal på ingen måte forstås som en ubetinget anbefaling om kjøp eller salg av finansielle produkter. Eventuelle investeringer må ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon og kunnskap og erfaring innen finansielle instrumenter. Enhver investering vil typisk være beheftet med risiko, og verdien av denne vil kunne falle så vel som stige.

Norcap påtar seg intet ansvar for tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Norcap, selskapets ansatte samt ansattes og selskapets nærstående kan ha eierinteresser i nevnte aktivaklasser, produkter eller underliggende selskaper.

Meld deg på nyhetsbrev/markedskommentarer

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.