x
« Tilbake til innsikt

Jo flere vi er sammen

Er det en sammenheng mellom vekst i befolkningen og vekst i økonomien? Mange akademiske studier viser at det finnes en slik sammenheng. Det er spesielt tre grunner til det. For det første vil økning i befolkningen bety en økning i antall mennesker som kan arbeide. For det andre betyr flere mennesker i et land økt etterspørsel etter varer og tjenester. For det tredje vil det finnes stordriftsfordeler når befolkningen vokser.
Publisert 01.12.22
Er det en sammenheng mellom vekst i befolkningen og vekst i økonomien? Mange akademiske studier viser at det finnes en slik sammenheng. Det er spesielt tre grunner til det. For det første vil økning i befolkningen bety en økning i antall mennesker som kan arbeide. For det andre betyr flere mennesker i et land økt etterspørsel etter varer og tjenester. For det tredje vil det finnes stordriftsfordeler når befolkningen vokser.
«My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond»
Long walk to freedom –Nelson Mandelas selvbiografi, Richard Stengel, 1994

Er det en sammenheng mellom vekst i befolkningen og vekst i økonomien? Mange akademiske studier viser at det finnes en slik sammenheng. Det er spesielt tre grunner til det. For det første vil økning i befolkningen bety en økning i antall mennesker som kan arbeide. For det andre betyr flere mennesker i et land økt etterspørsel etter varer og tjenester. For det tredje vil det finnes stordriftsfordeler når befolkningen vokser. Gitt at slike sammenhenger finnes, er det lurt å sjekke om investeringene dine er eksponert mot de regionene hvor befolkningsveksten er størst, slik som umodne (frontier) og fremvoksende markeder.

Økonomisk vekst i et land måles ofte ved å se på endring i landets brutto nasjonalprodukt (BNP) fra et år til et annet. Endring i BNP kan deles opp i to elementer; 1) økning i antall innbyggere og 2) økning i BNP per innbygger. Thomas Piketty påpekte i sin bok «The Economics of Inequality» i 2015, at global økonomi hadde vokst i snitt 1,6% fra år 1700 til år 2012, likt fordelt mellom befolkningsvekst (0,8%) og vekst i BNP per innbygger (0,8%).

Det kan være vanskelig å predikere vekst i BNP per innbygger fordi det avhenger av flere ukjente faktorer, slik som produktivitetsvekst og i hvilken grad fattige land vil få et forbruk som er mer likt rike land. Men befolkningsveksten fremover er lettere å si noe om basert på demografiske data og fødsels- og dødelighetsrate.

Vi er blitt 8 milliarder!

FN har regnet seg fram til at 15. november i år passerte vi 8 milliarder mennesker på jordkloden. Det er 12 år siden vi passerte 7 milliarder og det er trolig 15 år før vi når 9 milliarder.

Figur 1 – Utvikling i verdens befolkning

Kilde: Macrotrends

FNs befolkningsfond (UNFPA – United Nations Population Fund) har laget en rapport i forbindelse med at verdens befolkning har passert 8 milliarder og de nevner 8 trender:

  1. Befolkningsveksten avtar

Veksten i befolkningen avtar. Asia og Afrika stod for mye av befolkningsveksten og vil også være viktige bidragsytere for å nå 9 milliarder i 2037. Europa derimot, har opplevd nedgang i befolkningen det siste året. Det tok 37 år å doble verdens befolkning fra 2,5 milliarder i 1950 til 5 milliarder i 1987. Det vil ta 71 år å doble til 10 milliarder i 2058.

  1. Kvinner får færre barn

Kvinner får færre barn. Fruktbarheten, antall fødsler per kvinne, har vært fallende i flere tiår. Kvinner har fått økt mulighet til å ta utdannelse og flere kvinner er i arbeid. I tillegg har bruken av prevensjonsmidler økt. I 1950 var det globale fruktbarhetstallet målt til 5 barn per kvinne, mens i 2022 har tallet falt til 2,3 og det forventes å falle videre til 2,1 i 2050.

  1. Vi lever lengre

Over hele verden er levealderen økende. Et barn som blir født i 2022 kan forvente å leve 72,8 år. Men det er store variasjoner. I Australia, Hong Kong og Japan kan man forvente å leve mer enn 85 år. I land med lav inntekt er forventet levealder 63 år. Forventet levealder har økt siden 1950 og dødeligheten har avtatt, særlig barnedødeligheten. Bedre hygiene, næring, tilgang på medisin og offentlig helsetjenester er viktige årsaker.

  1. Mennesker flytter mer på seg – migrasjon

Internasjonal migrasjon og folkevandring endrer sammensetningen i befolkningen i ulike regioner. Land med lav fødselsrate trenger innvandring for å opprettholde befolkningsvekst, mens i andre land vil fraflytting føre til befolkningsnedgang. Mellom 2010 og 2021, opplevde 10 land utflytting av over 1 million mennesker. Samtidig var det 40 land som opplevde netto innvandring på 200 000 eller mer i samme periode. Per 2020 var 2/3 av de som migrerte på jakt etter jobb, mens 12% var flyktninger eller asylsøkere. Migrasjon forventes å øke som et resultat av effekten av klimaendringene.

  1. Befolkningen blir eldre

Andel av den globale befolkningen som er over 65 år øker. I 1990 var andelen 6,1%. I dag er den nesten 10% og i 2050 forventes den å være 16,5%. Dette skyldes store barnekull etter krigen og økt levealder. Europa og Nord-Amerika har en aldrende befolkning hvor nesten 19% er over 65 år. Til og med Kina har fått en eldre befolkning med over 12% av befolkningen over 65 år. I Japan er hele 29,1% av befolkningen over 65 år. En stor andel av befolkning over 65 år betyr implisitt en lavere andel som er i jobb og som bidrar til økonomisk vekst.

Figur 2 – vi blir eldre

Kilde: UNFPA

« Ever since 2011, sales of adult diapers in Japan have outpaced those of baby diapers. The trend reflects just how big the cohort of senior citizens is»
Business Insider, 5. januar, 2018
  1. Kvinner lever lengre enn menn

Det fødes flere gutter enn jenter i verden (106 gutter per 100 jenter). Men gutter har større risiko for å dø som spedbarn og tidlig barndom enn det jenter har. Som voksne har menn også større risiko for å dø enn kvinner på grunn av større villighet til å ta risiko, svakere immunsystem og høyere risiko for hjerte- og karsykdommer. Jenter som fødes i dag vil ha forventet levealder som overstiger gutters med 5,4 år i snitt. Kvinner utgjør nå 55,7% av alle mennesker over 65 år.

  1. To pandemier

AIDS har tatt livet av over 40 millioner mennesker siden 1981 (ca. halvparten av de som ble smittet av HIV). I mange afrikanske land som hadde store utfordringer med HIV-smitte og lite tilgang på medisin, falt forventet levealder fra 63 år i 1990 til 53 år i 2005. I dag er forventet levealder tilbake til 61,8 år i Afrika. I løpet av kun to år har Covid-19 hatt stor effekt på befolkningstallene, særlig dødelighetsratene. Pandemien førte til at 15 millioner flere mennesker døde enn forventet. Dette reduserte forventet levetid med 1,7 år globalt. Land som har en stor del av befolkningen vaksinert, har allerede sett forventet levetid øke tilbake til pre-Covi-19-nivåer.

  1. Befolkningsveksten er størst i Asia og Afrika

Halvparten av verdens befolkning lever i Asia. Det er i dag 1,4 milliarder innbyggere i både India og Kina. Det har vært flere tiår med kraftig vekst i befolkningen i Kina, men nå er veksten lik null og forventes negativ allerede i 2023. India fortsetter å vokse med 0,7% per år og vil derfor overta som verdens mest befolkede land.

Estimert befolkningsvekst i Kina Estimert befolkningsvekst i India

Afrika sør for Sahara er den regionen som har hatt størst vekst i befolkningen siden 1980-tallet og vokste med 2,5% i 2022.

Befolkningspyramide

Demografi er befolkningslære eller befolkningsbeskrivelse. En befolkningspyramide er en figur som viser hvor mange mennesker det finnes, kategorisert etter alder og kjønn, innen et bestemt område. Under har vi vist to slike befolkningspyramider for hele verden, en fra 1980 og en fra 2022:

Befolkningspyramide fra 1980 Befolkningspyramide fra 2022

Ved å sidestille disse to grafene, er det lett å se at en stor del av befolkningen i verden var ung i 1980, mens i dag er det en større andel eldre. Befolkningspyramiden per 2022 viser også at det er en stor andel av befolkningen som i løpet av de neste årene vil pensjonere seg fra arbeidslivet.

Oppsummering

I de fleste afrikanske land sør for Sahara og i deler av Asia, Latin-Amerika og Karibia, er andel av befolkningen mellom 25 og 64 år økende. Denne endringen i aldersdistribusjonen er en gyllen mulighet for økt økonomisk vekst per innbygger, såkalt «demografisk utbytte». Land med liten eller negativ vekst i befolkningen vil oppleve lavere vekst fremover og vil være mer avhengig av forbedringer i produktiviteten eller innvandring.

Hvordan kan dette påvirke en langsiktig investeringsportefølje? Dersom en region har økt vekst i befolkningen, særlig den delen som er i arbeidsalder, vil regionen kunne oppleve økonomisk vekst. Selskaper som opererer i denne regionen, vil kunne oppleve bedre salg. Derfor kan det være lurt som investor å ha eksponering mot slike selskaper. Mange av de landene som vil oppleve vekst i befolkningen fremover vil være land som blir definert som umodne (frontier) eller fremvoksende markeder. Et globalt aksjefond vil primært være eksponert mot USA (70%) og ha lite eller ingenting i fremvoksende markeder. Det kan derfor være et godt råd å diversifisere porteføljen med å ha en andel i umodne og fremvoksende markeder.

Anbefalt lesning:

Utvikling sist måned og hittil i år

Sist måned (NOK) Hittil i år (NOK)
S&P 500 0,8 % -3,3 %
MSCI World 2,2 % -4,9 %
Oslo Børs (OSEBX) 3,9 % 1,6 %
MSCI Emerging 9,7 % -10,9 %
Norsk statsrente (3m) 0,2 % 0,8 %

Viktig informasjon / disclaimer

De fleste grafene i denne presentasjonen er utarbeidet i Bloomberg og baserer seg på kilder som anses som pålitelige. Norcap garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i presentasjonen reflekterer Norcaps oppfatning på utarbeidelsestidspunktet, og Norcap forbeholder seg retten til å når som helst endre syn uten varsel.

Denne presentasjonen skal på ingen måte forstås som en ubetinget anbefaling om kjøp eller salg av finansielle produkter. Eventuelle investeringer må ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon og kunnskap og erfaring innen finansielle instrumenter. Enhver investering vil typisk være beheftet med risiko, og verdien av denne vil kunne falle så vel som stige.

Norcap påtar seg intet ansvar for tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Norcap, selskapets ansatte samt ansattes og selskapets nærstående kan ha eierinteresser i nevnte aktivaklasser, produkter eller underliggende selskaper.

Norcap er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.